Pedagog specjalny

 • mgr Beata Mitmańska-Sarbinowska

  Zadania pedagoga specjalnego:

   

  • współpraca z nauczycielami, wychowawcami oraz innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami
  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu placówki
  • rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów
  • współpraca z zespołem specjalistów w celu opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla dzieci z orzeczeniem o nauczaniu specjalnym
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem
  • dostosowanie pracy z uczniem pod względem odpowiedniego doboru form, metod i środków dydaktycznych
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci i nauczycielom
  • współpraca z innymi podmiotami np. poradnią psychologiczno-pedagogiczną