Gimnastyka

 • mgr Izabela Frynas

  Gimnastyka kompensacyjno – (działania profilaktyczne, uprzedzające odchylenia od normy w zakresie postawy ciała) – korekcyjna (przeciwdziałanie zaistniałym już odchyleniom) ma na celu:
  skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała lub zahamowanie ich rozwoju oraz doprowadzenie jej, o ile to możliwe, do stanu prawidłowego,
  niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu,
  doprowadzenie sprawności dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

  Cel ten osiąga się drogą realizacji następujących zadań:
  wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego,
  wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo- więzadłowej kręgosłupa po uprzednim usunięciu dystonii mięśniowej,
  wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji wad postawy,
  opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących zdrowia,
  wyrównanie niedoborów ruchu.

  Postawa ciała jest wyrazem nawyku „trzymania się” i opiera się na fizjologicznej funkcji warunkującej stan właściwego napięcia w odpowiednich grupach mięśni. Prowadzi to do takiego, a nie innego ułożenia względem siebie poszczególnych odcinków tułowia oraz głowy i decyduje o ogólnym zrównoważeniu ciała.Postawę cechuje indywidualność oraz zmienność w rozwoju osobniczym, a nawet w ciągu dnia. Określenie postawy prawidłowej nie jest proste i łatwe. Najogólniej można ją zdefiniować następująco: przez postawę prawidłową rozumiemy każdą postawę, która występuje w dostatecznie dużym odsetku aby uznać ją za charakterystyczną dla danej kategorii płci oraz wieku, a jednocześnie jest atrybutem ludzi zdrowych, o poprawnym rozwoju fizycznym i umysłowym.
  Opisując bardziej szczegółowo prawidłową postawę możemy wskazać na pewne cechy, które przyjmuje się za charakterystyczne dla tej postawy, a to:
  Proste ustawienie głowy – w prawidłowej postawie ( patrząc z boku ) głowa nie powinna być wysunięta do przodu, lecz znajdować się ponad kręgosłupem. Barki nie są również wysunięte do przodu, a łopatki powinny przylegać do klatki piersiowej i nie odstawać;
  Fizjologiczne wygięcie przednio-tylne kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i prosty kręgosłup w płaszczyźnie czołowej;
  Dobrze wysklepiona klatka piersiowa i płaski brzuch;
  Miednica prawidłowo podparta na głowach kości udowych;
  Proste kończyny dolne.

  W dobrej postawie ciała poszczególne odcinki ciała zachowują harmonię we wzajemnym ułożeniu, zapewniając płynność ruchów i stabilność podporu z najmniejszym zużyciem energii. Przechodząc do zdefiniowania wady postawy można powiedzieć, że wada postawy to odchylenie od ogólnie przyjętych cech prawidłowej postawy, właściwej danej kategorii wieku i płci oraz budowy somatycznej. Pojęcie wady postawy nie jest jednoznaczne z postawą wadliwą. Wystąpienie jednej czy nawet kilku wad nie musi automatycznie przekreślić jeszcze postawy prawidłowej. Przez postawę wadliwą rozumiemy taką, w której na skutek wystąpienia wad doszło do deformacji w ukształtowaniu kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy czy kończyn dolnych. Postawę wadliwą charakteryzują więc odchylenia złożone, powodujące zaburzenia w pracy narządu ruchu, a czasem także narządów wewnętrznych.


  Wymagany strój: 
  spodnie dresowe lub leginsy, skarpetki.

  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i finansowane są przez Miasto Poznań.
  Czas trwania zajęć jest zgodny z ustaleniami „Programu wychowania w przedszkolu”.
  W zajęciach biorą udział dzieci 5-cio i 6-cio letnie, które mają pisemne wskazania lekarskie do ćwiczeń.

  Od 01 września 2018 r.  w zajęciach biorą udział dzieci 3 i 4-letnie, które mają pisemne wskazania lekarskie do ćwiczeń.


  HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

     

  GRUPA

  WTOREK , CZWARTEK

  Wszystkie dzieci ze skierowaniem od lekarza

  08:00-08:30